Lokale prosjekter skal presenteres for alle

Tema for skoleåret 2013-2014 er «Et dialogpreget hjem-skole-samarbeid».

Alle skolene har i løpet av høsten gjennomført utviklingsprosjekter innen temaet – enten med fokus på foreldremøtet eller utviklingssamtalen. Det har vært samarbeidet godt med foreldre/FAU på den enkelte skole. Mange skoler har videreført dette arbeidet ut i sitt eget prosjekt våren 2014.

Alle skolene har sendt inn prosjektplaner. Planene er videreformidlet til skolene som en mulighet til å hente ideer til temaer og organiseringsformer. Prosjektene er fordelt slik:

  • Utviklingssamtalen – 11 skoler
  • Relasjonell klasseledelse – 4 skoler
  • Foreldremøtet – 3 skoler
  • Vurdering for læring – 1 skole

Skolene fortsetter nå arbeidet med eget prosjekt utover våren og følger sine egne prosjektplaner. Inne 1. mai skal alle skolene ha sendt inn det de har av skriftlige resultater av prosjektene sine. Disse vil bli gjort tilgjengelig som en idebank på hjemmesiden.

Reklamer
Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi blir aldri ferdig med Læringsmiljø Hadeland!

Dette var påstanden til Lars Myhr, Høgskolen i Hedmark -SePU, i sitt foredrag for skolelederne med plangrupper 8. november. Fokuset ble satt på hva som er nøkkelfaktorer for å få et prosjekt inn som en del av skolens ordinære virksomhet i perioden framover. Her er program for dagen og Lars Myhres foredrag. Fagdag 8. november – programVi blir aldri ferdig med LMH – Lars Myhr – 8.11.13

I tillegg fikk skolelederne oppleve Johannes Sangnes’ tanker om ledelse og organisasjonsutvikling. Sangnes er Reitangruppens håndplukkede mann og har de siste årene vært øvertse leder for satsingen først i Sverige og nå i Finland. «Sammen» var hans mantra. Vi må arbeide sammen og sørge for den involvering og forståelse som er nødvendig for å få det til. Her er hans foredrag. Ledelse Johannes Sangnes – 8.11.13

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagdag 15. august – et dialogpreget hjem/skolesamarbeid

Alle ansatte i skolene på Hadeland deltar i fagdag som oppstart av arbeidet med skole-hjemsamarbeidet for høsten 2013. For lærerne blir det samling på Hadeland vgs i to puljer – første pulje fra 08.00 – 10.00 og siste pulje fra 13.00 – 15.00. Programmet blir en innledning med fokus på hva som ligger i et dialogpreget hjem/skolesamarbeid og deretter noen konkrete eksempler på hvordan skoler har benyttet læringsplattformen til å gi mulighet til forberedelse til utviklingssamtalene.
Fagdag 15. august – program – lærere/skoleledere

For de andre medarbeiderne ved skolene på Hadeland blir det egen samling på Lunner ungdomsskole fra 08.30 – 12.30. Der starter årets modularbeid med en gjennomgang av temaet vinklet fra denne medarbeidergruppens ståsted. Det fortsetter resten av tiden med oppstart på de enkelte gruppenes arbeid med modulen.
Fagdag 15 august – program – andre medarbeidere

Publisert i Uncategorized | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Orienterings- og arbeidsmøte om LMH neste år – 6. mai

Mandag 6. mai inviteres alle skolene på Hadeland med rektor og skolekoordinator + to foreldrepresentanter til orienterings- og arbeidsmøte på Gran rådhus fra kl. 13.30 – 16.00.

Program:
Kl. 13.30 – 13.50: Gjennomgang av resultater fra undersøkelse om lærernes endring av egen praksis i løpet av prosjektets første 1,5 år. Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) ved Høgskolen i Hedmark – Ann Margareth Aasen

Kl. 13.50 – 14.30: Orientering om opplegget for neste skoleår. Regional koordinator Jan Woie og SEPU v/Ann Margareth Aasen.
Foreløpig skisse rundt:

  • Hva preger et dialogbasert skole-hjem-samarbeid?
  • Hvordan arbeide med system rundt, og innhold i utviklingssamtale og foreldremøter?
  • Medvirkning fra foreldre og elever – rolleavklaringer.
  • Organisering av dette utviklingsarbeidet neste skoleår.

Kl. 14.30 – 15.30: Gruppearbeid – den enkelte skole sammen med sine foreldrerepresentanter. Kaffe/te mm medbringes til gruppearbeidet.

  • Dialog om tanker fra foreldre og skole rundt temaet. Foreldrene tar utgangspunkt i arbeid med utsendt refleksjons-skjema.
  • Avklarer forventninger, foreldrenes og skolens roller i løpet av året, møtepunkter, struktur.

Kl. 15.30 – 16.00: Oppsummering i plenum

På forhånd skal FAU-ene jobbe med å se nærmere på hvordan de opplever utviklingssamtalen og foreldremøtene på egen skole. Til det bruker de et vurderingskjema som arbeidsredskap.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Skole-hjem-samarbeid i fokus 2013-2014

Arbeidet innen Læringsmiljø Hadeland vil neste skoleår ha hovedfokus på skole-hjem-samarbeidet. Det er valgt ut to hovedelementer – utviklingssamtalen og foreldremøtet – og målet er å arbeide seg fram til et innhold og en organisering av disse møtepunktene som medfører at vi ender opp med en dialogpreget utviklingssamtale og et dialogpregede foreldremøter. Samarbeidspartner også neste år er Senter for Praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Ansatte i skolen på Hadeland blir organisert på samme måte som før med egne grupper for lærere og andre medarbeidere på hver skole og nettverksgrupper for skolelederne på tvers av kommunene.

Planleggingsarbeidet vil fortsette utover våren og skolenes FAU blir invitert med – bla til felles orienteringsdag den 6. mai.

Det er avsatt felles en fagdag den 15. august.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagdag 2. januar for lærere, skoleledere og assistenter/fagarbeidere

2. januar arrangerte Læringsmiljø Hadeland i samarbeid med Høgskolen i Hedmark/SePU fagdag for sine ansatte i skolene på Hadeland.

For assistenter/fagarbeidere i skole/SFO hadde samlingen fokus på eget arbeid med den pedagogiske analysemodellen. Etter en innledning ved Ann Margareth Aasen gikk deltakerne i sine faste grupper og jobbet med å dele problemstillinger i forhold til egen praksis samt at de begynte arbeidet med å se på hvilke faktorer som påvirker problemstillingen.

For lærere/skoleledere holdt professor Terje Manger, Universitet i Bergen, foredrag under temaet «Motivasjon, mestring og læring»:

«Det er mange grunner til at skoleelever har høy eller lav motivasjon. Flere av disse forholdene er knyttet til egenskaper ved elevene eller forhold utenfor skolen, slik som familie, vennekrets eller nabolag. For lærere er det imidlertid betydningsfullt å ha kjennskap til de forhold som påvirker eleven og som ligger innenfor skolen, fordi det er dette en i første rekke kan gjøre noe med. I forelesningen skal vi blant annet gjennomgå hvordan elevenes forventninger om mestring påvirker elevenes motivasjon, og hvilke forhold i læringsmiljøet som former disse forventningene. Vi skal også omtale hvordan elevenes fortolkninger av suksess og nederlag kan få avgjørende innflytelse på motivasjon og prestasjoner. I tråd med den pedagogiske analysemodellen skolene kjenner, samspiller elevenes forventninger om mestring og deres fortolkninger eller tankemønster med forhold i læringsmiljøet. Et positivt samspill bidrar til å opprettholde høy motivasjon og læring.»

Fagdagen samlet ca 430 lærere og skoleledere og ca 120 assistenter/fagarbeidere og er et ledd i det systematiske arbeidet med læringsmiljøet som foregår ved alle 19 skoler på Hadeland.

Fagdag 2. januar – andre medarbeidere – Ann Margareth Aasen
Fagdag 2. januar – lærere og skoleeldere – Terje Manger

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Læringsmiljø Hadeland i Trondheim og Oslo

Ansatte i skoleverket på Hadeland deltar i sammenheng med prosjekt Læringsmiljø Hadeland på to større samlinger denne høsten.

14. og 15. november var 28 skoleledere, skolekoordinatorer og gruppeledere invitert av Utdanningsdirektoratet til å delta på Bedre Læringsmiljø-konferansen i Trondheim. Hadelandsprosjektet la der fram sine erfaringer med å gjennomføre et så bredt og langvarig skoleutviklingsprosjekt. Her er noen av presentasjonene –  Læringsmiljø Hadeland – Trondheim 14.11.2012, Hva kjennetegner god klasseledelse – Thomas Nordahl, Skolebasert kompetanseutvikling – May Britt Postholm, Evaluering av metoder mot mobbing – Odd Lindberg, Lærer-elevrelasjonen – May Britt Drugli, Porsgrunn vgs – Laila Lerum

22. november reiste nesten 50 ansatte i skolene på Hadeland til Oslo for å oppleve Visible learning på «nært hold» gjennom John Hatties besøk i Norge. Tankegodset til John Hattie har dannet et av hovedgrunnlagene for hvilke områder Læringsmiljø Hadeland, i samarbeid med SEPU ved Høgskolen i Hedmark, har hatt fokus på. Program. Thomas Nordahls VL- presentasjon, Nottingham-Hattie (bruk utvid-knappen før du kjører presentasjonen), Visible learning plus hjemmeside

Publisert i Uncategorized | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar